Haslev Uni Cykel Klub

Vedtægter for Haslev Uni Cykel Klub

HUCK

§1

Klubbens navn er Haslev Uni Cykel Klub.

Stiftet d. 7. marts 1995.

Klubbens hjemsted er Faxe Kommune.

§2

Klubben er for alle med interesse for ethjulede cykler, samt hyggeligt samvær.

§3

HUCK er en selvstændig og selvejende klub.

§4

1. Som medlem kan optages alle personer, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

2. Bestyrelsen kan ved simpelt flertal udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

3. Alle indmeldte er passive medlemmer, men overgår til aktiv status ved første fremmøde til træning og betaling af træningsafgiften.

§5

1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på en generalforsamling, første gang på den stiftende generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelses medlemmer ikke når 4 er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes på førstkommende generalforsamling. Medlemmerne kan genvælges.

2. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.

3. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller minimum to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives.

4. Formanden udarbejder den endelige dagsorden, mens kasserer udarbejder kontoudtog til fremlæggelse for løbende revision.

5. Der udarbejdes referat over vedtagne beslutninger. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde. Modtages der ikke indsigelser mod referatet indenfor syv dage udsendes referatet til alle medlemmer.

6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

7. Valgbar er ethvert medlem. Er medlemmet under 18 år overgår denne valgbarhed til éen forælder/værge.

§6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7

1. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 (5, hvis der er ialt 7 bestyrelsesmedlemmer) eller flere medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme – i dennes fravær, den fungerende formands stemme – udslaget.

2. Suppleanter må gerne deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§8

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.

§9

Klubbens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales ved indmeldelsen. Udmeldelse skal ske mundtligt eller skriftligt til kasseren.

§10

1. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for alene klubben hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer her ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentet, dog er man ved hjemlån af klubmateriale økonomisk ansvarlig overfor det lånte.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

4. Foreningen forpligtes ved underskrift af følgende bestyrelsesmedlemmer; formand, næstformand og kasserer.

§11

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt, senest i marts måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage før forsamlingen. Dagsorden udsendes en uge efter.

3. Hvert medlem udløser maksimalt éen stemme. Medlemmer over 18 år skal være fremmødt for at afgive stemme. Er man under 18 år repræsenteres stemmen af éen fremmødt forælder/værge. Hver forælder/værge har maksimalt éen stemme, uanset om forældre/værge selv er medlem eller om denne repræsenterer mere end et medlem under 18 år, så har vedkommende maksimalt éen stemme.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte), dog kræves for udelukkelse af et medlem eller for ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages hvis blot et medlem ønsker dette.

5. Der udarbejdes referat over vedtagne beslutninger. Referatet udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter afholdt generalforsamling.

§12

1. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Behandling af forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af:

‚· 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer

‚· 2 suppleanter

7. Evt.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§13

1. Alle aktive medlemmer har ret til hjemlån af klubbens udlånsmateriale. Dog kun til næste klubtræning eller optræden. Materialet skal afleveres i samme stand, som udlånt i.

2. Et medlem kan af trænerne idømmes tidsubestemt hjemlånsforbud.

3. Medlemmet kan anke kendelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§14

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor (se §12 stk. 2).

2. Ophører klubben med at eksistere, eller udmelder alle aktive medlemmer sig, besluttes der hvorledes klubbens aktiviteter skal afvikles. Dog vil klubbens aktiver deponeres i mindst 1 år for at tilgodese en eventuel genstart af klubben. Klubbens eventuelle formue gives ved ophør til et velgørende formål.

Vedtaget på generalforsamling d. 7. marts 1995.

Revideret og godkendt på generalforsamling d. 16. marts 2014

Revideret og godkendt på generalforsamling d. 15. marts 2015